นายก อบต

 

 

ว่าที่ ร้อยตรี อนุวัฒน์  คำมี      ปลัดองค์การบริหาร       ส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่  นายก อบต.กลางใหญ่

ยุทธศาสตร์
Written by Administrator   
Saturday, 27 April 2013 21:25

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น        


 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

      1.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

      1.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ

      1.3 ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร

      1.4 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ทรุดโทรมให้สามารถใช้งานได้

      1.5 ติดตั้ง และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านที่ครัวเรือนยังไม่มีไฟฟ้าใช้

      1.6 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

      1.7 ติดตั้งป้ายบอกสถานที่และเครื่องหมายจราจร

      1.8 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง

      1.9 ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

      1.10 ขุดลอกคลอง  หนอง  น้ำสาธารณประโยชน์

      1.11 ปรับปรุงซ่อมแซมคลอง  ส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

      2.1 การฝึกอบรมด้านอาชีพแก่ราษฎร

      2.2 ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

      2.3 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ

      2.4 ส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

      2.5 ส่งเสริมเมล็ดพันธ์พืช และการปลูกพืชปลอดสารพิ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

      3.1 การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

      3.2 การดำเนินการจัดหาเบี้ยยังชีพ  การสงเคราะห์  เด็กสตรี คนชรา  ผู้พิการและผู้ยากไร้

      3.3 การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

      3.4 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

      3.5 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และคนชรา

      3.6 การป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน

      3.7 การดูแลสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน               

4. นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

      4.1 สนับสนุนการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบหน้าที่ของประชาชนกับการปกครองส่วนท้องถิ่น

      4.2 สนับสนุนงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

      4.3 สนับสนุนด้านการปราบปรามยาเสพติด  อาชญากรรม  เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชนอย่างทั่วถึง

5. นโยบายด้านบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      5.1 ส่งเสริมการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

      5.2 การจัดตั้งและสนับสนุนป่าชุมชนในเขตพื้นที่

      5.3 สร้างจิตสำนึกของคนในชุมชนให้รักและหวงแหนสิ่งแวดล้อม

6. นโยบายด้านพัฒนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

      6.1 ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นของชุมชน

      6.2 อนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น

      6.3 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

      6.4 ส่งเสริมเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

      6.5 ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

      6.6 ส่งเสริมสืบค้นข้อมูลศิลปะพื้นบ้าน  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

      6.7 ส่งเสริมการนำปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุมชน

      6.8 ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลโบราณสถาน-โบราณวัตถุ

      6.9 ปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน-โบราณวัตถุ

7. นโยบายด้านการบริหารองค์กร

      7.1  จัดให้มีสถานที่ราชการที่ทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน

      7.2  จัดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ทันสมัย

      7.3  การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

      7.4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน อบต.

      7.5  การจัดทำโครงการ  อบต.  เคลื่อนที่

      7.6  การฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

      7.7  จัดทำวารสาร-หนังสือ  ประชาสัมพันธ์  กิจกรรม  บทบาทหน้าที่ขององค์กร

      7.8  ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและความร่วมมือ

 

ปลัด อบต

 

ว่าที่ ร้อยตรี อนุวัฒน์  คำมี

ค้นหา

นับจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday840
mod_vvisit_counterYesterday291
mod_vvisit_counterThis week2053
mod_vvisit_counterLast week3615
mod_vvisit_counterThis month840
mod_vvisit_counterLast month16234
mod_vvisit_counterAll days542875
Visitors Counterองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-227081