นายก อบต

 

นายวิลาศ  ไชยดี

ข้อมูลทั่วไป


 

          องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ได้รับยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๓๙ 

          ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่     ตั้งอยู่ที่บ้านสวน หมู่ที่ ๕  ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน   จังหวัดอุบลราชธานี  อยู่ห่างจากอำเภอเขื่องใน   ประมาณ   ๒๐  กิโลเมตร   มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ   ๔๑.๙  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๒๖,๑๘๗   ไร่   มีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล   ๑๑  หมู่บ้าน   ได้แก่  

หมู่ที่   ๑  บ้านกลางใหญ่               หมู่ที่   ๒   บ้านกลางใหญ่

หมู่ที่   ๓  บ้านกลางใหญ่               หมู่ที่  ๔    บ้านไผ่

หมู่ที่  ๕   บ้านสวน                       หมู่ที่  ๖    บ้านโคก

หมู่ที่  ๗   บ้านไผ่                         หมู่ที่  ๘    บ้านไผ่

หมู่ที่  ๙   บ้านกลางใหญ่               หมู่ที่  ๑๐   บ้านไผ่

หมู่ที่  ๑๑  บ้านโคก

            ทิศเหนือ            ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนนาแก  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

            ทิศใต้                ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี 

            ทิศตะวันออก      ติดต่อกับเทศบาลตำบลบ้านกอก  อำเภอเขื่องใน

            ทิศตะวันตก        ติดต่อกับเทศบาลตำบลดงแคนใหญ่  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

 

          ประชากร  ทั้งสิ้น   ๕,๓๕๒  คน   แบ่งออกเป็น  ชาย    ๒,๖๖๖  คน  และหญิง  ๒,๖๘๖  คน

 

บ้าน

หมู่ที่

จำนวนประชากร

ครัวเรือน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

กลางใหญ่

๓๐๙

๓๖๐

๖๖๘

๑๗๐

 

กลางใหญ่

๑๖๓

๒๐๖

๓๖๘

๙๓

 

กลางใหญ่

๒๖๕

๒๕๙

๕๒๔

๑๑๓

 

ไผ่

๒๗๘

๒๘๕

๕๖๓

๑๕๑

 

สวน

๒๒๕

๒๑๘

๔๔๓

๑๑๙

 

โคก

๑๘๙

๑๖๑

๓๕๐

๘๙

 

ไผ่

๒๐๑

๑๙๒

๓๙๕

๙๖

 

ไผ่

๓๒๘

๓๑๔

๖๔๒

๑๕๗

 

กลางใหญ่

๒๙๖

๒๙๗

๕๘๓

๑๕๔

 

ไผ่

๑๐

๒๒๖

๒๒๐

๔๔๖

๑๐๙

 

โคก

๑๑

๑๘๖

๑๘๓

๓๗๐

๙๑

 

รวม

,๖๖๖

,๖๘๖

,๓๕๒

,๓๔๒

 

 

 

รายรับรายจ่าย

          รายได้    (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ รวมเงินอุดหนุน)  จำนวนทั้งสิ้น  ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

          รายจ่าย  (ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘)                  จำนวนทั้งสิ้น   ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

 

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่     แบ่งออกเป็น

        (๑)   ฝ่ายการเมือง    มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น    ๒๖   คน    ดังต่อไปนี้

                 ๑.๑  คณะผู้บริหาร   ประกอบด้วย

                             ๑. นายวิลาศ  ไชยดี        ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                             ๒. นายเดโช  มิตรวงค์     ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                             ๓. นายประดับ  เสนสาย   ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                             ๔. นายธนกร  กำศร        ตำแหน่ง  เลานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

                 ๑.๒  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วย

                             ๑. นายบุญโฮม  หลักคำ                      ตำแหน่ง  ประธานสภา       (หมู่ที่ ๔)

                             ๒. นายวีระ  ทองมี                              ตำแหน่ง  รองประธานสภา  (หมู่ที่ ๑)

                             ๓. นายอภินันท์  แสนสุด                      ตำแหน่ง  เลขานุการสภา   (หมู่ที่ ๕)                             

                             ๔. นางสาวสิริรัตน์  รินทร                     ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑

                             ๕. นายกุลวิทย์  บัวศรี                         ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒

                             ๖. นายจิรวุฒิ  สรรค์อสาน์                    ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒

                             ๗. นายใบ  ทองมี                              ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓

                             ๘. นายไล  ศรีสไล                             ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓

                             ๙. นายนรินทร์  สร้อยแก้ว                    ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔

                             ๑๐. นายพรมมี  กำศร                         ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕

                             ๑๑. นายสิงห์  แสนสุด                        ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖

                             ๑๒. นายทิพากร  อวะสี                       ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖

                             ๑๓. นายสุวรรณ  เกษกุ                       ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗

                             ๑๔. นายถวัล  จันทร์จวง                     ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗

                             ๑๕. นางจันทร์หอม  อาจไทยสงค์         ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘

                             ๑๖. นายบุญธรรม  แก้วศรี                   ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘

                             ๑๗. นายอนุสรณ์  โคตรพรหม              ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙

                             ๑๘. นางถนอม  สอดศรี                      ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙

                             ๑๙. นายทองรักษ์  หลักคำ                  ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐

                             ๒๐. นายบุญโฮม  แสวงศรี                   ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐

                             ๒๑. นายวีระ  ดวงตา                           ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑

                             ๒๒. นายคารมณ์  อินทร์งาม                 ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ 

 

        (๒)  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   แบ่งออกเป็น  ๑  สำนัก  และ ๓  ส่วน 

มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น      จำนวน    ๓๒   คน      ดังต่อไปนี้

               ๒.๑  สำนักงานปลัด       มีบุคลากร        จำนวน  ๘  คน  คือ

                       ๑. ว่าที่ ร้อยตรี อนุวัฒน์  คำมี           ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

                       ๒. นายวิมล  บุญไชย                      ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

                       ๓. นางนิภาพร  นนนารถ                  ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด

                       ๔. พันจ่าเอก ธนกฤต  แก้วกลึงกลม   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

                       ๕. นางสาวกิติยา  บุญศักดิ์               ตำแหน่ง  บุคลากร

                       ๖. นางสาวรจนา  บัวศรี                    ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน

                       ๗. พันจ่าอากาศเอก ทองพูน  ระกัม    ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ

                       ๘. นางนุชจรินทร์  กอแก้ว                ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

                       ๙. นางสาววราภรณ์  บุญจอง            ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

                     ๑๐. นายสมพงษ์  บุยเทียม                 ตำแหน่ง  นักการภารโรง

                     ๑๑. นางเพชรา  บุญสาม                    ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)

               ๒.๒  ส่วนการคลัง         มีบุคลากร        จำนวน  ๗  คน  คือ

                       ๑. นายวุฒิชัย  ไชยเสนา                 ตำแหน่ง  หัวหน้าส่วนการคลัง

                       ๒. นางศิริพร  ธานี                         ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี

                       ๓. นางสาวสุธิดา  วงษ์กลาง            ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ

                       ๔. นางวิไลพร  แสวงศรี                  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

                       ๕. นางสาวอรอุมา  สามาอาพัฒน์     ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

                       ๖. นางสาวเพลินพิศ  แมนจันทึก      ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

                       ๗. นางสาวพยุดา  คำแย้ม              ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

                ๒.๓  ส่วนโยธา            มีบุคลากร        จำนวน  ๔  คน  คือ

                       ๑. นายรัตนศักดิ์  ทองผา                ตำแหน่ง  หัวหน้าส่วนโยธา

                       ๒. นายฉันทวัฒน์  ธัญนันธิวรรธน์      ตำแหน่ง  นายช่างโยธา

                       ๓. นายปิติพงษ์  อุ่นจิต                   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

                       ๔. นายพิชัย  เสนสาย                    ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างโยธา

               ๒.๔  ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         มีบุคลากร  จำนวน   ๑๐   คน

                       ๑. นางสาวนรินดา  พงศ์ศุภศิลป์       ตำแหน่ง  หัวหน้าส่วนการศึกษา

                       ๒. นางสาวสุวลี  บุญศักดิ์                ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา

                       ๓. นางกมทอง  บุญสาร                  ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก

                       ๔. นางวาศินี  อินทร์งาม                  ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก

                       ๕. นางวาสนา  หมายกลาง              ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก

                       ๖. นางไมตรี  สอดศรี                      ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก

                       ๗. นางนพรัตน์  จันทร์จวง                ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก

                       ๘. นางวัฒนา  ชาตรี                ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย                          

                       ๙. นางผ่องพรรณ  บัวศรี          ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

                     ๑๐. นางสาวสุธิณี  บุญดี            ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก)

 

 

สถานที่สำคัญ

วัดป่าบึงเขาหลวง

 

 

ปลัด อบต

 

ว่าที่ ร้อยตรี อนุวัฒน์  คำมี

ค้นหา

การจัดซื้อจัดจ้าง

นับจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday12
mod_vvisit_counterYesterday479
mod_vvisit_counterThis week491
mod_vvisit_counterLast week3659
mod_vvisit_counterThis month2849
mod_vvisit_counterLast month23752
mod_vvisit_counterAll days323353
Visitors Counterองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-227081