นายก อบต. กลางใหญ่

 

 

  นายเสริม  ภิญญะพันธ์

ข้อมูลทั่วไป


 

          องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้รับยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๓๙ 

          ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่     ตั้งอยู่ที่บ้านสวน หมู่ที่ ๕  ตำบล

กลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  อยู่ห่างจากอำเภอเขื่องใน ประมาณ ๒๐ กิโล

เมตร  และอยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ  65 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  

๔๑.๙  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๒๖,๑๘๗.๕   ไร่  

มีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล   ๑๑  หมู่บ้าน   ได้แก่  

หมู่ที่   ๑  บ้านกลางใหญ่               หมู่ที่   ๒   บ้านกลางใหญ่

หมู่ที่   ๓  บ้านกลางใหญ่               หมู่ที่  ๔    บ้านไผ่

หมู่ที่  ๕   บ้านสวน                       หมู่ที่  ๖    บ้านโคก

หมู่ที่  ๗   บ้านไผ่                         หมู่ที่  ๘    บ้านไผ่

หมู่ที่  ๙   บ้านกลางใหญ่               หมู่ที่  ๑๐   บ้านไผ่

หมู่ที่  ๑๑  บ้านโคก

            ทิศเหนือ            ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนนาแก  อำเภอคำเขื่อนแก้ว 

จังหวัดยโสธร

            ทิศใต้                ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย  อำเภอเขื่องใน 

จังหวัดอุบลราชธานี 

            ทิศตะวันออก      ติดต่อกับเทศบาลตำบลบ้านกอก  อำเภอเขื่องใน

            ทิศตะวันตก        ติดต่อกับเทศบาลตำบลดงแคนใหญ่  อำเภอคำเขื่อนแก้ว 

จังหวัดยโสธร

 

          ประชากร  ทั้งสิ้น   ๕,๑๙๖  คน   แบ่งออกเป็น  ชาย    ๒,๕๕๗  คน  และหญิง 

๒,๖๒๐  คน

 

บ้าน

หมู่ที่

จำนวนประชากร

ครัวเรือน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

กลางใหญ่

๓๑๑

๓๔๔

๖๕๕

๑๗๘

 

กลางใหญ่

๑๖๐

๑๘๓

๓๔๓

๙๕

 

กลางใหญ่

๒๖๖

๒๖๐

๕๒๖

๑๑๙

 

ไผ่

๒๖๖

๒๗๔

๕๔๐

๑๕๓

 

สวน

๒๐๕

๒๒๑

๔๐๖

๑๒๙

 

โคก

๑๐๒

๑๗๐

๓๖๒

๑๐๒

 

ไผ่

๙๘

๑๗๓

๓๖๕

๙๘

 

ไผ่

๓๒๖

๓๑๓

๖๓๙

๑๗๓

 

กลางใหญ่

๒๖๑

๒๗๗

๕๓๘

๑๖๐

 

ไผ่

๑๐

๒๐๓

๒๒๒

๔๒๖

๑๑๒

 

โคก

๑๑

๑๗๔

๑๘๓

๓๕๗

๙๘

 

รวม

,๕๕๗

,๖๒๐

,๑๕๗

,๔๑๗

 

 

 

รายรับรายจ่าย

          รายได้    (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ รวมเงินอุดหนุน) 

จำนวนทั้งสิ้น  ๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

          รายจ่าย  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๔)

จำนวนทั้งสิ้น   ๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

 

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่     แบ่งออกเป็น

  (๑)   ฝ่ายการเมือง    มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น    ๒๖   คน    ดังต่อไปนี้

          ๑.๑  คณะผู้บริหาร   ประกอบด้วย

                 ๑. นายวิลาศ  ไชยดี        ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                 ๒. นางบังอร  แสวงศรี     ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                 ๓. นายไพรวรรณ สุวรรณพรม  ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                 ๔. นายสมหมาย  เจิมนิ่ม  ตำแหน่ง  เลานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

          ๑.๒  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วย

                 ๑. นายวีระ  ทองมี                           ตำแหน่ง  ประธานสภา      (หมู่ที่ ๑)

                 ๒. นายนรินทร์  สร้อยแก้ว                 ตำแหน่ง  รองประธานสภา  (หมู่ที่ ๔)

                 ๓. นายอภินันท์  แสนสุด                   ตำแหน่ง  เลขานุการสภา   (หมู่ที่ ๕)

                 ๔. นายกุลวิทย์  บัวศรี                      ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒

                 ๕. นายจิรวุฒิ  สรรค์อสาน์                 ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒

                 ๖. นายใบ  ทองมี                            ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓

                 ๗. นายไล  ศรีสไล                          ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓

                ๘. นายพรมมี  กำศร                         ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕

                ๙. นายสิงห์  แสนสุด                        ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖

                ๑๐. นายทิพากร  อวะสี                     ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖

                ๑๑. นายสุวรรณ  เกษกุ                     ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗

                ๑๒. นายถวัล  จันทร์จวง                   ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗

                ๑๓. นางจันทร์หอม  อาจไทยสงค์       ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘

                ๑๔. นายบุญธรรม  แก้วศรี                 ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘

                ๑๕. นายอนุสรณ์  โคตรพรหม            ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙

                ๑๖. นางถนอม  สอดศรี                     ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙

                ๑๗. นายทองรักษ์  หลักคำ                ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐

                ๑๘. นายบุญโฮม  แสวงศรี                ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐

                ๑๙. นายวีระ  ดวงตา                        ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑

                ๒๐. นายคารมณ์  อินทร์งาม               ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ 

 

  (๒)  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   แบ่งออกเป็น ๑ สำนัก และ ๓ กอง 

มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น      จำนวน    ๓๓   คน      ดังต่อไปนี้

         ๒.๑  สำนักงานปลัด       มีบุคลากร        จำนวน  ๑๑  คน  คือ

                ๑. ว่าที่ ร้อยตรี อนุวัฒน์  คำมี           ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

                ๒. นายรชตะ  ยืนสุข                      ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

                ๓. นางนิภาพร  นนนารถ                 ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด

                ๔. นายผดุง  อุ่นจิตร                      ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป

                ๕. นางสาวกิติยา  บุญศักดิ์              ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล

                ๖. พันจ่าเอก ธนกฤต  แก้วกลึงกลม   ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

                ๗. นางสาวรจนา  บัวศรี                  ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน

                ๘. จ่าเอก ณรงค์ศักดิ์  ทิพย์โอสถ     ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ

                ๘. นางนุชจรินทร์  กอแก้ว               ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

                ๙. นางสาววราภรณ์  บุญจอง           ตำแหน่ง   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

               ๑๐. นายกำจร  ธางาม                     ตำแหน่ง  นักการภารโรง

               ๑๑. นางเพชรา  อินทร์งาม               ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)

         ๒.๒  กองคลัง         มีบุคลากร        จำนวน  ๘  คน  คือ

                ๑. นายวุฒิชัย  ไชยเสนา                 ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง

                ๒. นางศิริพร  ธานี                         ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี

                ๓. นายอาทิตย์  ทานะปัถต์              ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ

                ๔. นางสาวณัฐณิชา  ชูหา               ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

                ๕. นางวิไลพร  แสวงศรี                  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

                ๖. นางสาวอรอุมา  สามาอาพัฒน์      ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

                ๗. นางสาวพิศสมัย  จันทร์โยธา        ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

                ๘. นางสาวพยุดา  คำแย้ม               ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

         ๒.๓  กองช่าง            มีบุคลากร        จำนวน  ๕  คน  คือ

                ๑. นายรัตนศักดิ์  ทองผา                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

                ๒. นายฉันทวัฒน์  ธัญนันธิวรรธน์      ตำแหน่ง  นายช่างโยธา

                ๓. นายธีระพงษ์  การภักดี                ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า               

                ๔. นายปิติพงษ์  อุ่นจิต                   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

                ๕. นางสาวอาทิตยา  ศิลารักษ์          ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

         ๒.๔  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         มีบุคลากร  จำนวน   ๑๐   คน

                ๑. นางสาวนรินดา  พงศ์ศุภศิลป์       ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

                ๒. นางสาวสุวลี  บุญศักดิ์               ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา

                ๓. นางกมทอง  บุญสาร                 ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก

                ๔. นางวาศินี  อินทร์งาม                ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก

                ๕. นางวาสนา  สัตยากุล                ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก

                ๖. นางไมตรี  สอดศรี                    ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก

                ๗. นางนพรัตน์  จันทร์จวง              ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก

                ๘. นางวัฒนา ชาตรี            ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

               ๙. นางสาวรื่นฤทัย ทองสง่า  ตำแหน่ง (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก) 

              ๑๐. นางสาวกาญจนา  ธัญนันทิวรรธน์ ตำแหน่ง (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก)

 

สถานที่สำคัญ

วัดป่าบึงเขาหลวง

ประวัติความเป็นมาตำบลกลางใหญ่

 

 

ปลัด อบต. กลางใหญ่

 

 

ว่าที่ ร้อยตรี อนุวัฒน์  คำมี

ค้นหา

การจัดซื้อจัดจ้าง

นับจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday553
mod_vvisit_counterYesterday1279
mod_vvisit_counterThis week4683
mod_vvisit_counterLast week5138
mod_vvisit_counterThis month5204
mod_vvisit_counterLast month23653
mod_vvisit_counterAll days771951
Visitors Counterองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-227081