นายก อบต. กลางใหญ่

 

 

  นายเสริม  ภิญญะพันธ์

การป้องกันการทุจริต

- แผนป้องกันการทุจริต

- การกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

- การกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน

- มาตรการป้องกันการทุจริต

- ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส

- โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

-  การสร้างนวัตกรรม No Gift Policy

- การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของรัฐ

- รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุรธรรม ฯ  รอบ 6 เดือน ( ต.ค. 65 - มี.ค.66 )

- ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร

- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา ฯ

- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

สถานการณ์ปัญหาน้ำเสีย
Written by Administrator   
Wednesday, 12 June 2019 00:00

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
เรื่อง  สถานการณ์ปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลกลางใหญ่

 

โดยที่มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษซึ่งมีระบบบำบัด

อากาศเสีย อุปกรณ์ หรือเครื่องมือสำหรับควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย หรือมลพิษอื่น

ระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบกำจัดของเสียตามมาตรา ๖๘ หรือมาตรา ๗๐ เป็นของตนเอง

มีหน้าที่ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบ หรืออุปกรณ์และเครื่องมือ

ดังกล่าวในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดเป็นหลักฐานไว้ ณ สถานที่ตั้ง

แหล่งกำเนิดมลพิษนั้น และจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ

หรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่

แหล่งกำเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วไม่พบปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนได้ร่วมกันรณรงค์ให้ทุกครัวเรือน สถานประกอบการ ร้านค้า

ลดการทิ้งของเสียและขยะ ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะและรางระบายน้ำ ตลอดจนร่วมกัน

สอดส่องดูแลและแจ้งข้อมูลหากพบปัญหาน้ำเสียและการปล่อยของเสียลงสู่

แหล่งน้ำสาธารณะในชุมชน

 

 

 

 

ปลัด อบต. กลางใหญ่

 

 

ว่าที่ ร้อยตรี อนุวัฒน์  คำมี

ค้นหา

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารงานบุคคล

นับจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1208
mod_vvisit_counterYesterday994
mod_vvisit_counterThis week4365
mod_vvisit_counterLast week4470
mod_vvisit_counterThis month2202
mod_vvisit_counterLast month19429
mod_vvisit_counterAll days982185
Visitors Counterองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-227081