นายก อบต

 

 

ว่าที่ ร้อยตรี อนุวัฒน์  คำมี      ปลัดองค์การบริหาร       ส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่  นายก อบต.กลางใหญ่

ประกาศรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
Written by Administrator   
Friday, 16 October 2015 07:00

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
เรื่อง  การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
1.3 ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งนับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 หรือเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2506 สำหรับกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น  หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่
1.4 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

2. ขั้นตอนการยื่นขอลงทะเบียนรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2.1 ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด  สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง  หรือในกรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ผู้สูงอายุอาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้
2.2 ให้ผู้สูงอายุหรือผู้รับมอบอำนาจ  กรอกรายละเอียดคำขอตามแบบที่กำหนด (แบบคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ)  โดยสามารถลงทะเบียนผู้สูงอายุได้  ในระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนพฤศจิกายน 2564 และ ในระหว่างเดือนมกราคม 2565 – เดือนกันยายน 2565 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

 

2.3 ผู้สูงอายุต้องนำหลักฐานเอกสารแสดงตน  ดังนี้
2.3.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  พร้อมสำเนา
2.3.2 ทะเบียนบ้าน  พร้อมสำเนา
2.3.3 สมุดบัญชีธนาคาร ธกส. ทุกสาขา พร้อมสำเนา (กรณีผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)

 

อ่านประกาศฉบับเต็ม >> คลิกอ่าน

 

 

 

 

 

ปลัด อบต

 

ว่าที่ ร้อยตรี อนุวัฒน์  คำมี

ค้นหา

นับจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday805
mod_vvisit_counterYesterday291
mod_vvisit_counterThis week2018
mod_vvisit_counterLast week3615
mod_vvisit_counterThis month805
mod_vvisit_counterLast month16234
mod_vvisit_counterAll days542840
Visitors Counterองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-227081