นายก อบต. กลางใหญ่

 

 

  นายเสริม  ภิญญะพันธ์

การป้องกันการทุจริต

- แผนป้องกันการทุจริต

- การกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

- การกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 12  เดือน

- มาตรการป้องกันการทุจริต

- ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส

- โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

-  การสร้างนวัตกรรม No Gift Policy

- การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของรัฐ

- รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุรธรรม ฯ  รอบ 6 เดือน ( ต.ค. 65 - มี.ค.66 )

- ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร

- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา ฯ

- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

ข้อมูลทั่วไป


 

          องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้รับยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๓๙ 

          ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่     ตั้งอยู่ที่บ้านสวน หมู่ที่ ๕  ตำบล

กลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  อยู่ห่างจากอำเภอเขื่องใน ประมาณ ๒๐ กิโล

เมตร  และอยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ  ๖๕ กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  

๔๑.๙  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๒๖,๑๘๗.๕   ไร่  

มีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล   ๑๑  หมู่บ้าน   ได้แก่  

หมู่ที่   ๑  บ้านกลางใหญ่               หมู่ที่   ๒   บ้านกลางใหญ่

หมู่ที่   ๓  บ้านกลางใหญ่               หมู่ที่  ๔    บ้านไผ่

หมู่ที่  ๕   บ้านสวน                       หมู่ที่  ๖    บ้านโคก

หมู่ที่  ๗   บ้านไผ่                         หมู่ที่  ๘    บ้านไผ่

หมู่ที่  ๙   บ้านกลางใหญ่               หมู่ที่  ๑๐   บ้านไผ่

หมู่ที่  ๑๑  บ้านโคก

 

         ทิศเหนือ        ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

         ทิศใต้            ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย  อำเภอเขื่องใน 

                             จังหวัดอุบลราชธานี 

         ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเทศบาลตำบลบ้านกอก  อำเภอเขื่องใน

         ทิศตะวันตก    ติดต่อกับเทศบาลตำบลดงแคนใหญ่  อำเภอคำเขื่อนแก้ว 

                             จังหวัดยโสธร

 

          ประชากร  ทั้งสิ้น   ๕,๐๔๓  คน   แบ่งออกเป็น  ชาย    ๒,๔๙๐  คน  และหญิง 

๒,๕๕๓  คน

 

บ้าน

หมู่ที่

จำนวนประชากร

ครัวเรือน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

กลางใหญ่

๓๐๑

๓๒๘

๖๒๙

๑๗๘

 

กลางใหญ่

๑๕๐

๑๘๐

๓๓๐

๙๕

 

กลางใหญ่

๒๖๑

๒๔๙

๕๑๐

๑๑๙

 

ไผ่

๒๖๖

๒๗๓

๕๓๙

๑๕๓

 

สวน

๒๐๙

๒๑๔

๔๒๓

๑๒๙

 

โคก

๑๙๖

๑๗๐

๓๖๖

๑๐๒

 

ไผ่

๑๗๖

๑๖๑

๓๓๗

๙๘

 

ไผ่

๓๑๘

๓๑๗

๖๓๕

๑๗๓

 

กลางใหญ่

๒๖๒

๒๖๕

๕๒๗

๑๖๐

 

ไผ่

๑๐

๑๘๔

๒๑๗

๔๐๑

๑๑๒

 

โคก

๑๑

๑๖๗

๑๗๙

๓๔๖

๙๘

 

รวม

,๔๙๐

,๕๕๓

,๐๔๓

,๔๑๗

 

 

 

รายรับรายจ่าย

          รายได้    (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๖ รวมเงินอุดหนุน) 

จำนวนทั้งสิ้น  ๓๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

          รายจ่าย  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๖)

จำนวนทั้งสิ้น   ๓๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

 

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่     แบ่งออกเป็น

 

  (๑)   ฝ่ายการเมือง    มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น    ๑๕   คน    ดังต่อไปนี้

          ๑.๑  คณะผู้บริหาร   ประกอบด้วย

                 ๑. นายเสริม  ภิญญะพันธ์    ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                 ๒. นายประดับ  เสนสาย      ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                 ๓. นายวิชัย  บำรุงพงษ์       ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                 ๔. นายธนกร  กำศร           ตำแหน่ง  เลานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

          ๑.๒  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วย

                 ๑. นายวีระ  ทองมี                ตำแหน่ง  ประธานสภา      (หมู่ที่ ๑)

                 ๒. นายพิชัย  เสนสาย           ตำแหน่ง  รองประธานสภา  (หมู่ที่ ๖)

                 ๓. นายกุลวิทย์  บัวศรี           ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒

                 ๔. นายประดิษฐ์  พิญญะพันธ์ ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓

                 ๕. นายปัญญาวุธ  หลักคำ     ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕

                 ๖. นายถวัล  จันทร์จวง         ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗

                 ๗. นางสำราญ  มั่นจิตร         ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘

                 ๘. นางถนอม  สอดศรี          ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙

                 ๙. นายทองรักษ์  หลักคำ      ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐

                ๑๐. นายวีระ  ดวงตา             ตำแหน่ง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑

 

  (๒)  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   แบ่งออกเป็น ๑ สำนัก และ ๓ กอง 

มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น      จำนวน    ๓๖   คน      ดังต่อไปนี้

         ๒.๑  สำนักงานปลัด       มีบุคลากร        จำนวน  ๑๓  คน  คือ

                ๑. ว่าที่ ร้อยตรี อนุวัฒน์  คำมี           ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

                ๒. นายรชตะ  ยืนสุข                      ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

                ๓. นายปพน  บุ้งทอง                     ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด

                ๔. นายผดุง  อุ่นจิตร                      ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป

                ๕. นางสาวกิติยา  บุญศักดิ์              ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล

                ๖. พันจ่าเอก ธนกฤต  แก้วกลึงกลม   ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

                ๗. นางสาวรจนา  บัวศรี                  ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน

                ๘.  -                                          ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันฯ

                ๙.  -                                          ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ

               ๑๐. นางนุชจรินทร์  กอแก้ว               ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

               ๑๑. นางสาวอัจฉรา  ทองมี               ตำแหน่ง   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

               ๑๒. นายกำจร  ธางาม                     ตำแหน่ง  นักการภารโรง

               ๑๓. นางบุญถิน  จุฑารัตน์                ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)

         ๒.๒  กองคลัง                มีบุคลากร        จำนวน  ๘  คน  คือ

                ๑. นายวุฒิชัย  ไชยเสนา                 ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง

                ๒. นางศิริพร  ธานี                         ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี

                ๓. นายอาทิตย์  ทานะปัถต์              ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ

                ๔. นางสาวณัฏฐณิชา  ชูหา              ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

                ๕. นางวิไลพร  แสวงศรี                  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

                ๖. นางสาวอรอุมา  สามาอาพัฒน์      ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

                ๗. นางสาวพิศสมัย  จันทร์โยธา        ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

                ๘. นางสาวพยุดา  คำแย้ม               ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

         ๒.๓  กองช่าง            มีบุคลากร        จำนวน  ๕  คน  คือ

                ๑. นายรัตนศักดิ์  ทองผา                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

                ๒. นายฉันทวัฒน์  ธัญนันธิวรรธน์      ตำแหน่ง  นายช่างโยธา

                ๓. นายธีระพงษ์  การภักดี                ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า               

                ๔. นายปิติพงษ์  อุ่นจิต                   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

                ๕. นางสาวอาทิตยา  ศิลารักษ์          ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

         ๒.๔  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         มีบุคลากร  จำนวน   ๑๐   คน

                ๑. นางสาวนรินดา  พงศ์ศุภศิลป์       ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

                ๒. นางสาวสุวลี  บุญศักดิ์               ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา

                ๓. นางกมทอง  บุญสาร                 ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก

                ๔. นางวาศินี  อินทร์งาม                ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก

                ๕. นางวาสนา  สัตยากุล                ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก

                ๖. นางไมตรี  สอดศรี                    ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก

                ๗. นางนพรัตน์  รวมธรรม               ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก

                ๘. -                                          ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

               ๙. นางสาวรื่นฤทัย ทองสง่า             ตำแหน่ง (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก) 

              ๑๐. นางสาวกาญจนา  ธัญนันทิวรรธน์  ตำแหน่ง (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก)

 

สถานที่สำคัญ

วัดป่าบึงเขาหลวง

ประวัติความเป็นมาตำบลกลางใหญ่

 

 

ปลัด อบต. กลางใหญ่

 

 

ว่าที่ ร้อยตรี อนุวัฒน์  คำมี

ค้นหา

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารงานบุคคล

นับจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday150
mod_vvisit_counterYesterday573
mod_vvisit_counterThis week4271
mod_vvisit_counterLast week17771
mod_vvisit_counterThis month40641
mod_vvisit_counterLast month20942
mod_vvisit_counterAll days1096423
Visitors Counterองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-227081