นายก อบต. กลางใหญ่

 

 

  นายเสริม  ภิญญะพันธ์

การป้องกันการทุจริต

- แผนป้องกันการทุจริต

- การกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

- การกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 12  เดือน

- มาตรการป้องกันการทุจริต

- ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส

- โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

-  การสร้างนวัตกรรม No Gift Policy

- การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของรัฐ

- รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุรธรรม ฯ  รอบ 6 เดือน ( ต.ค. 65 - มี.ค.66 )

- ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร

- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา ฯ

- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

สำนักปลัด อบต.
Written by Administrator   
Saturday, 11 May 2013 21:51

 

 

 

สำนักปลัด

 
   
 

ว่าที่ ร้อยตรี อนุวัฒน์  คำมี

ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตำบล

 
   
 

นายรชตะ   ยืนสุข

รองปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตำบล

 
 

 
 

นายปพน  บุ้งทอง

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

นางสาวกิติยา บุญศักดิ์

นักทรัพยากรบุคคล

 

นายผดุง  อุ่นจิตร

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวรจนา  บัวศรี

นักพัฒนาชุมชน

 

 

 

 

 

- ว่าง -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ว่าง -

 

 

 

 

 

-

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางปิยะนุช  ยืนยง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

-

เจ้าพนักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวธัญชนก  พรมลี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางนุชจรินทร์ กอแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอัจฉรา  ทองมี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

พัฒนาชุมชน

  

     

นางบุญถิน  จุฑารัตน์

คนงานทั่วไป

นายณรงค์ฤทธิ์  บุญเทียม

พนักงานขับบรรทุก

ขนาดเบา

นายกำจร  ทางาม

นักการภารโรง

 

   

 

 

 

 

 

ปลัด อบต. กลางใหญ่

 

 

ว่าที่ ร้อยตรี อนุวัฒน์  คำมี

ค้นหา

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารงานบุคคล

นับจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday175
mod_vvisit_counterYesterday573
mod_vvisit_counterThis week4296
mod_vvisit_counterLast week17771
mod_vvisit_counterThis month40666
mod_vvisit_counterLast month20942
mod_vvisit_counterAll days1096448
Visitors Counterองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-227081