นายก อบต. กลางใหญ่

 

 

  นายเสริม  ภิญญะพันธ์

คู่มือสำหรับประชาชน
Written by Administrator   
Tuesday, 21 July 2015 07:00

คู่มือสำหรับประชาชน อบต.กลางใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

 

คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

 

  • โดยที่มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 บัญญัติให้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ และจะกำหนดให้ยื่นคำขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคำขอด้วยตนเองก็ได้
     
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่จึงได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในกระบวนงานที่ต้องแจ้ง ลงทะเบียน ขออนุญาต หรือการกระทำใดๆที่ต้องได้รับอนุญาต   เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการได้ทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาในการดำเนินการ รวมไปถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ดังต่อไปนี้

 

1. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 

2. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

 

3. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

 

4. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


5. การรับชำระภาษีป้าย

 

6. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


7. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 

8. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์

พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


9. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม

พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


10. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม

พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

 

11. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

 

 

 

ปลัด อบต. กลางใหญ่

 

 

ว่าที่ ร้อยตรี อนุวัฒน์  คำมี

ค้นหา

การจัดซื้อจัดจ้าง

นับจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1885
mod_vvisit_counterYesterday1270
mod_vvisit_counterThis week7123
mod_vvisit_counterLast week5139
mod_vvisit_counterThis month25857
mod_vvisit_counterLast month20067
mod_vvisit_counterAll days936260
Visitors Counterองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-227081