นายก อบต. กลางใหญ่

 

 

  นายเสริม  ภิญญะพันธ์

การป้องกันการทุจริต

- แผนป้องกันการทุจริต

- การกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

- การกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 12  เดือน

- มาตรการป้องกันการทุจริต

- ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส

- โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

-  การสร้างนวัตกรรม No Gift Policy

- การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของรัฐ

- รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุรธรรม ฯ  รอบ 6 เดือน ( ต.ค. 65 - มี.ค.66 )

- ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร

- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา ฯ

- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

คู่มือสำหรับประชาชน
Written by Administrator   
Tuesday, 21 July 2015 07:00

คู่มือสำหรับประชาชน อบต.กลางใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

 

คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

 

  • โดยที่มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 บัญญัติให้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ และจะกำหนดให้ยื่นคำขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคำขอด้วยตนเองก็ได้
     
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่จึงได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในกระบวนงานที่ต้องแจ้ง ลงทะเบียน ขออนุญาต หรือการกระทำใดๆที่ต้องได้รับอนุญาต   เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการได้ทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาในการดำเนินการ รวมไปถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ดังต่อไปนี้

 

1. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 

2. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

 

3. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

 

4. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


5. การรับชำระภาษีป้าย

 

6. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


7. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 

8. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์

พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


9. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม

พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


10. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม

พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

 

11. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

 

 

 

ปลัด อบต. กลางใหญ่

 

 

ว่าที่ ร้อยตรี อนุวัฒน์  คำมี

ค้นหา

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารงานบุคคล

นับจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday283
mod_vvisit_counterYesterday574
mod_vvisit_counterThis week3831
mod_vvisit_counterLast week17771
mod_vvisit_counterThis month40201
mod_vvisit_counterLast month20942
mod_vvisit_counterAll days1095983
Visitors Counter



องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-227081