นายก อบต. กลางใหญ่

 

 

  นายเสริม  ภิญญะพันธ์

การป้องกันการทุจริต

- แผนป้องกันการทุจริต

- การกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

- การกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 12  เดือน

- มาตรการป้องกันการทุจริต

- ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส

- โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

-  การสร้างนวัตกรรม No Gift Policy

- การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของรัฐ

- รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุรธรรม ฯ  รอบ 6 เดือน ( ต.ค. 65 - มี.ค.66 )

- ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร

- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา ฯ

- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

ประกาศรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ
Written by Administrator   
Friday, 16 October 2015 07:00

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
เรื่อง  การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

 

_________________________________________

 

 

1.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน และเป็นคนพิการที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ หรือเป็นคนพิการที่เป็นคนพิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการกับองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
1.3 เป็นคนพิการที่จดทะเบียนคนพิการ และมีบัตรประจำตัวคนพิการ
1.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

2. ขั้นตอนการยื่นขอลงทะเบียนรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ
2.1 คนพิการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการด้วยตนเอง หรือในกรณีคนพิการไม่สามารถยื่นคำขอได้เนื่องจากเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ หรือในกรณีมีสภาพความพิการถึงขั้นไม่สามารถไปยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการด้วยตนเองได้ ให้บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติ พี่น้อง หรือบุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรืออุปการะ คนพิการยื่นคำขอแทนก็ได้ โดยมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนแทน (ตามแบบหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ)
2.3 ให้คนพิการหรือผู้รับมอบอำนาจ กรอกรายละเอียดคำขอตามแบบที่กำหนด (แบบคำขอลงทะเบียนคนพิการ) โดยสามารถลงทะเบียนคนพิการได้ทุกวัน (ในวันและเวลาราชการ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ เวลา 08.30 – 16.30 น. 


2.3 คนพิการต้องนำหลักฐานเอกสารแสดงตน  ดังนี้
  2.3.1 บัตรประจำตัวคนพิการ  พร้อมสำเนา
  2.3.2 ทะเบียนบ้าน  พร้อมสำเนา
  2.3.3 สมุดบัญชีธนาคาร ธกส. ทุกสาขา พร้อมสำเนา (กรณีคนพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร)
  2.3.4 บัตรประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ พร้อมสำเนา  กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนคนพิการ

 

อ่านประกาศฉบับเต็ม >> คลิกอ่าน

 

 

 

ประกาศรับลงทะเบียนปี 60 >> คลิกอ่าน

 

ประกาศรับลงทะเบียนปี 59 >> คลิกอ่าน

 

ปลัด อบต. กลางใหญ่

 

 

ว่าที่ ร้อยตรี อนุวัฒน์  คำมี

ค้นหา

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารงานบุคคล

นับจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday347
mod_vvisit_counterYesterday574
mod_vvisit_counterThis week3895
mod_vvisit_counterLast week17771
mod_vvisit_counterThis month40265
mod_vvisit_counterLast month20942
mod_vvisit_counterAll days1096047
Visitors Counterองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-227081