นายก อบต. กลางใหญ่

 

 

  นายเสริม  ภิญญะพันธ์

การป้องกันการทุจริต

- แผนป้องกันการทุจริต

- การกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

- การกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 12  เดือน

- มาตรการป้องกันการทุจริต

- ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส

- โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

-  การสร้างนวัตกรรม No Gift Policy

- การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของรัฐ

- รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุรธรรม ฯ  รอบ 6 เดือน ( ต.ค. 65 - มี.ค.66 )

- ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร

- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา ฯ

- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Written by Administrator   
Tuesday, 01 November 2016 07:00

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

____________________________________

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่

 

1. พระราชบัญญัติ

1.1 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (คลิกอ่าน)

1.2 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (คลิกอ่าน)

1.3 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (คลิกอ่าน)

1.4 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (คลิกอ่าน)

 

2. พระราชกฤษฎีกา

2.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (คลิกอ่าน)

 

3. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่

3.1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2559 (คลิกอ่าน)

 

ปลัด อบต. กลางใหญ่

 

 

ว่าที่ ร้อยตรี อนุวัฒน์  คำมี

ค้นหา

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารงานบุคคล

นับจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday257
mod_vvisit_counterYesterday574
mod_vvisit_counterThis week3805
mod_vvisit_counterLast week17771
mod_vvisit_counterThis month40175
mod_vvisit_counterLast month20942
mod_vvisit_counterAll days1095957
Visitors Counterองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-227081